《弟子规》拼音全文在线阅读 附视频在线播放《弟子规》朗诵视频在线播放

《弟子规》概述

《弟子规》,原名《训蒙文》,是清朝李毓秀所作的三言韵文,约作于康熙年间;后经贾存仁(一说贾有仁)修订改编,命名为《弟子规》。该文共为五个部分,其首章“总叙”将孔子的话,用三字句改编而成,正文分为“入则孝,出则悌”“谨而信”“泛爱众,而亲仁”“行有余力,则以学文”四个部分,并对其进行了具体、通俗的闸释;主要列举了为人子弟在家、外出,待人、接物、处世、求学时应有的礼仪规范。

清朝时,《弟子规》被朝廷高度重视,被定为幼学必读教材,并被誉为“开蒙养正最上乘”的读物。

 

《弟子规》拼音全文在线阅读

()()(guī)(zhù)(yīn)(bǎn)

(zǒng) ()

()()(guī) (shèng)(rén)(xùn) (shǒu)(xiào)() ()(jǐn)(xìn)

(fàn)(ài)(zhòng) (ér)(qīn)(rén) (yǒu)()() ()(xué)(wén)

() () (xiào)

()()() (yìng)()(huǎn) ()()(mìng) (xínɡ)()(lǎn)

()()(jiào) ()(jìng)(tīng) ()()() ()(shùn)(chéng)

(dōng)()(wēn) (xià)()(qìng) (chén)()(xǐng) (hūn)()(dìng)

(chū)()(gào) (fǎn)()(miàn) ()(yǒu)(cháng) ()()(biàn)

(shì)(suī)(xiǎo) ()(shàn)(wéi) (gǒu)(shàn)(wéi) ()(dào)(kuī)

()(suī)(xiǎo) ()()(cáng) (gǒu)()(cáng) (qīn)(xīn)(shāng)

(qīn)(suǒ)(hǎo) ()(wéi)() (qīn)(suǒ)() (jǐn)(wèi)()

(shēn)(yǒu)(shāng) ()(qīn)(yōu) ()(yǒu)(shāng) ()(qīn)(xiū)

(qīn)(ài)() (xiào)()(nán) (qīn)(zēng)() (xiào)(fāng)(xián)

(qīn)(yǒu)(guò) (jiàn)使(shǐ)(gèng) ()()() (róu)()(shēng)

(jiàn)()() (yuè)()(jiàn) (hào)()(suí) ()()(yuàn)

(qīn)(yǒu)() (yào)(xiān)(cháng) (zhòu)()(shì) ()()(chuáng)

(sāng)(sān)(nián) (cháng)(bēi)() ()(chù)(biàn) (jiǔ)(ròu)(jué)

(sāng)(jìn)() ()(jìn)(chéng) (shì)()(zhě) ()(shì)(shēng)

(chū) () ()

(xiōng)(dào)(yǒu) ()(dào)(gōng) (xiōng)()() (xiào)(zài)(zhōng)

(cái)()(qīng) (yuàn)()(shēng) (yán)()(rěn) 忿(fèn)()(mǐn)

(huò)(yǐn)(shí) (huò)(zuò)(zǒu) (zhǎng)(zhě)(xiān) (yòu)(zhě)(hòu)

(zhǎng)()(rén) ()(dài)(jiào) (rén)()(zài) ()()(dào)

(chēng)(zūn)(zhǎng) ()()(míng) (duì)(zūn)(zhǎng) ()(jiàn)(néng)

()()(zhǎng) ()()() (zhǎng)()(yán) 退(tuì)(gōng)()

()(xià)() (chéng)(xià)() (guò)(yóu)(dài) (bǎi)()()

(zhǎng)(zhě)() (yòu)()(zuò) (zhǎng)(zhě)(zuò) (mìng)(nǎi)(zuò)

(zūn)(zhǎng)(qián) (shēng)(yào)() ()()(wén) (què)(fēi)()

(jìn)()() 退(tuì)()(chí) (wèn)()(duì) (shì)()()

(shì)(zhū)() ()(shì)() (shì)(zhū)(xiōng) ()(shì)(xiōng)

(jǐn)

(zhāo)()(zǎo) ()(mián)(chí) (lǎo)()(zhì) ()()(shí)

(chén)()(guàn) (jiān)(shù)(kǒu) 便(biàn)(niào)(huí) (zhé)(jìng)(shǒu)

(guàn)()(zhèng) (niǔ)()(jié) ()()() ()(jǐn)(qiè)

(zhì)(guàn)() (yǒu)(dìng)(wèi) ()(luàn)(dùn) (zhì)()(huì)

()(guì)(jié) ()(guì)(huá) (shàng)(xún)(fèn) (xià)(chèn)(jiā)

(duì)(yǐn)(shí) ()(jiǎn)() (shí)(shì)() ()(guò)()

(nián)(fāng)(shào) ()(yǐn)(jiǔ) (yǐn)(jiǔ)(zuì) (zuì)(wéi)(chǒu)

()(cōng)(róng) ()(duān)(zhèng) ()(shēn)(yuán) (bài)(gōng)(jìng)

()(jiàn)() ()()() ()()() ()(yáo)()

(huǎn)(jiē)(lián) ()(yǒu)(shēng) (kuān)(zhuǎn)(wān) ()(chù)(léng)

(zhí)()() ()(zhí)(yíng) ()()(shì) ()(yǒu)(rén)

(shì)()(máng) (máng)(duō)(cuò) ()(wèi)(nán) ()(qīng)(lüè)

(dòu)(nào)(chǎng) (jué)()(jìn) (xié)()(shì) (jué)()(wèn)

(jiāng)()(mén) (wèn)(shú)(cún) (jiāng)(shàng)(táng) (shēng)()(yáng)

(rén)(wèn)(shuí) (duì)()(míng) ()()() ()(fēn)(míng)

(yòng)(rén)() ()(míng)(qiú) (tǎng)()(wèn) ()(wéi)(tōu)

(jiè)(rén)() ()(shí)(huán) (hòu)(yǒu)() (jiè)()(nán)

(xìn)

(fán)(chū)(yán) (xìn)(wéi)(xiān) (zhà)()(wàng) ()()(yān)

(huà)(shuō)(duō) ()()(shǎo) (wéi)()(shì) ()(nìng)(qiǎo)

(jiān)(qiǎo)() (huì)()() (shì)(jǐng)() (qiē)(jiè)(zhī)

(jiàn)(wèi)(zhēn) ()(qīng)(yán) (zhī)(wèi)() ()(qīng)(chuán)

(shì)(fēi)() ()(qīng)(nuò) (gǒu)(qīng)(nuò) (jìn)退(tuì)(cuò)

(fán)(dào)() (zhòng)(qiě)(shū) ()()() ()()()

()(shuō)(cháng) ()(shuō)(duǎn) ()(guān)() ()(xián)(guǎn)

(jiàn)(rén)(shàn) ()()() (zòng)()(yuǎn) ()(jiàn)()

(jiàn)(rén)(è) ()(nèi)(xǐng) (yǒu)()(gǎi) ()(jiā)(jǐng)

(wéi)()(xué) (wéi)(cái)() ()()(rén) (dāng)()()

(ruò)()() (ruò)(yǐn)(shí) ()()(rén) ()(shēng)()

(wén)(guò)() (wén)()() (sǔn)(yǒu)(lái) ()(yǒu)(què)

(wén)()(kǒng) (wén)(guò)(xīn) (zhí)(liàng)(shì) (jiàn)(xiāng)(qīn)

()(xīn)(fēi) (míng)(wéi)(cuò) (yǒu)(xīn)(fēi) (míng)(wéi)(è)

(guò)(néng)(gǎi) (guī)()() (tǎng)(yǎn)(shì) (zēng)()(

(fàn) (ài) (zhòng)

(fán)(shì)(rén) (jiē)()(ài) (tiān)(tóng)() ()(tóng)(zài)

(xìng)(gāo)(zhě) (míng)()(gāo) (rén)(suǒ)(zhòng) (fēi)(mào)(gāo)

(cái)()(zhě) (wàng)()() (rén)(suǒ)() (fēi)(yán)()

()(yǒu)(néng) ()()() (rén)(suǒ)(néng) ()(qīng)()

()(chǎn)() ()(jiāo)(pín) ()(yàn)() ()()(xīn)

(rén)()(xián) ()(shì)(jiǎo) (rén)()(ān) ()(huà)(rǎo)

(rén)(yǒu)(duǎn) (qiē)()(jiē) (rén)(yǒu)() (qiē)()(shuō)

(dào)(rén)(shàn) ()(shì)(shàn) (rén)(zhī)(zhī) ()()(miǎn)

(yáng)(rén)(è) ()(shì)(è) ()(zhī)(shèn) (huò)(qiě)(zuò)

(shàn)(xiāng)(quàn) ()(jiē)(jiàn) (guò)()(guī) (dào)(liǎng)(kuī)

(fán)()() (guì)(fēn)(xiǎo) ()()(duō) ()()(shǎo)

(jiāng)(jiā)(rén) (xiān)(wèn)() ()()() ()()()

(ēn)()(bào) (yuàn)()(wàng) (bào)(yuàn)(duǎn) (bào)(ēn)(cháng)

(dài)()() (shēn)(guì)(duān) (suī)(guì)(duān) ()(ér)(kuān)

(shì)()(rén) (xīn)()(rán) ()()(rén) (fāng)()(yán)

(qīn) (rén)

(tong)(shì)(rén) (lèi)()() (liú)()(zhòng) (rén)(zhě)()

(guǒ)(rén)(zhě) (rén)(duō)(wèi) (yán)()(huì) ()()(mèi)

(néng)(qīn)(rén) ()(xiàn)(hǎo) ()()(jìn) (guò)()(shǎo)

()(qīn)(rén) ()(xiàn)(hài) (xiǎo)(rén)(jìn) (bǎi)(shì)(huài

() () (xué) (wén)

()()(xíng) (dàn)(xué)(wén) (zhǎng)()(huá) (chéng)()(rén)

(dàn)()(xíng) ()(xué)(wén) (rèn)()(jiàn) (mèi)()(zhēn)

()(shū)() (yǒu)(sān)(dào) (xīn)(yǎn)(kǒu) (xìn)(jiē)(yào)

(fāng)()() ()()() ()(wèi)(zhōng) ()()()

(kuān)(wéi)(xiàn) (jǐn)(yòng)(gōng) (gōng)()(dào) (zhì)()(tōng)

(xīn)(yǒu)() (suí)(zhá)() (jiù)(rén)(wèn) (qiú)(què)()

(fáng)(shì)(qīng) (qiáng)()(jìng) ()(àn)(jié) ()(yàn)(zhèng)

()()(piān) (xīn)()(duān) ()()(jìng) (xīn)(xiān)(bìng)

(liè)(diǎn)() (yǒu)(dìng)(chù) ()(kàn)() (huán)(yuán)(chù)

(suī)(yǒu)() (juàn)(shù)() (yǒu)(quē)(huài) (jiù)()(zhī)

(fēi)(shèng)(shū) (bǐng)()(shì) ()(cōng)(míng) (huài)(xīn)(zhì)

()()(bào) ()()() (shèng)()(xián) ()(xún)(zhì)

  • 分享:
评论
还没有评论
    发表评论 说点什么
    • 分类

    • 归档